سیفیلیس
 
توصیف
سیفلیس(lues) یک بیماری عفونی است که بوسیله اسپیروکت ترپونما پالیدوم ایجاد می شود. از طریق تماس جنسی انتقال می یابد. هر ارگانی را میتواند درگیر کند.در صورت عدم درمان سیفلیس مراحل زیر را طی میکند: اولیه، ثانویه، نهفته، ثالثیه.
شرح حال
سیفلیس اولیه: شانکر بوسیله تماس مستقیم ایجاد می شود. 21 روز پس از تماس ایجاد شده و معمولاً منفرد است. شانکر اولیه محو می شود اما اسپیروکت در بدن باقی میماند.
سیفلیس ثانویه: 6 هفته پس از شانکر و بدنبال انتشار خونی و لنفی اسپیروکت ایجاد می شود. سندرم شبیه آنفولانزا همراه ضایعات پوستی مخاطی، هپاتواسپلنومگالی و آدنوپاتی ژنرالیزه رخ میدهد و 10-2 هفته طول میکشد. تغییرات پوستی در این مرحله براحتی با بیماریهای پوستی دیگر مخصوصاً پیتیریازیس روزه اشتباه می شود.
سیفلیس نهفته: نتایج تستهای سرولوژیک مثبت است ولی شواهدی از بیماری حاد وجود ندارد.
سیفلیس ثالثیه: این مرحله با تعداد کمی اسپیروکت مشخص می شود که پاسخ ایمنی سلولار وسیعی را برمی انگیزند. گوم یا گرانولومای سیستم عصبی مرکزی یا قلبی عروقی از تظاهرات این مرحله می باشد.
سیفلیس مادرزادی: واریانت دیگری از این بیماری است.
یافته های معاینه فیزیکی
سیفلیس اولیه: شانکر بدون درد است و با یک پاپول mm 3 تاcm 2 آغاز می شود که دستخوش نکروز ایسکمیک شده و دچار فرسایش می شود. گهگاه دردناک، سفت و ایندوره است. حاشیه ها برجسته، صاف و با حدود کاملاً مشخص هستند. شانکر سیفلیسی در محل سرویکس ممکن است بیعلامت وغیر قابل شناسایی و عاملی برای انتقال باشد. لنفادنوپاتی ناحیه ای غیر چرکی و بدون درد در طی 2-1 هفته ایجاد می شود. سیفلیس ثانویه: با علایم و نشانه های سیستمیک، پوستی و مخاطی مشخص می شود. تب، میالژی، فارنژیت، آدنوپاتی، کاهش وزن و علایم مننژیال(سردرد) شایع است. شایعترین نشانه بیماری بثورات ژنرالیزه بدون خارش، صورتی رنگ، پاپولر و پوسته دار در 80% بیماران است. پاپولهای بیضوی، قرینه، هایپر پیگمانته، همراه پوسته یقه ای بر روی کف دست و کف پای بیشتر بیماران ظاهر میشوند. آلوپسی نامنظم در ناحیه ریش، اسکالپ ومژه ها رخ میدهد- گاهی به نام آلوپسی بیدخورده عنوان می شود. ضایعات کوندیلوما لاتا واقع در مناطق آنال و مرطوب، پاپولهای بسیار عفونی و مشابه زگیل هستند که کارکتریستیک سیفلیس هستند. تمامی ضایعات ثانویه از طریق تماس مستقیم و یا لمس کردن عفونی هستند. سیفلیس نهفته: بسیار کم علامت و یا فاقد علامت بالینی است. سیفلیس ثالثیه: گوم و یا ضایعات گرانولوماتو بصورت زیر پوستی پیشرفت کرده و در پوست زخم ایجاد میکند. این ضایعات هم چنین در کبد، استخوانها و سایر ارگانها دیده می شود. مشاهده مستقیم ترپونما زیر میکروسکوپ زمینه سیاه تشخیصی است. تستهای غربالگری سرولوژی( rapid plasma regain {RPR} یا venereal disease research laboratory {VDRL}) در روز 7 ایجاد شانکر فعال هستند و انجامشان آسان است.
درمان
در مراحل ابتدایی بیماری داروی انتخابی Benzathine penicillin G 2.4 million U  عضلانی تک دوز است. در بیماری دیررس، داروی انتخابی  Benzathine penicillin G2.4 million Uعضلانی است که بمدت 3 هفته، هفته ای یک بار تجویز میشوند. برای بیمارانی که به پنی سیلین حساسیت دارند، میتوان داکسی سیکلین یا تتراسیکلین تجویز کرد. درمان موفق با مشاهده کاهش تیتر RPR مشخص می شود.