توصیف
عفونت پوستی پاکس ویروس که با پاپولهای منفرد ناف دار مشخص می شود. مولوسکوم کونتاژیوزوم تناسلی در بالغین باید بعنوان بیماری مقاربتی مدنظر قراربگیرد. مولوسکوم کونتاژیوزوم تناسلی دراطفال شایع است و لزوما به علت سوء استفاده جنسی نمی باشد.
شرح حال
ªدر اطفال بسیار شایع است.ª از طریق تماس مستقیم و یا خود تلقیحی انتشار می یابد.ª ضایعات تمایل دارند در بیماران درماتیت آتوپیک و یا کسانی که سد پوستی آنها مختل است به تعداد بیشتر وسرعت بیشتر انتشاریابند. ªدر بیماران ایدزی ممکن است ضایعات بسیار بزرگ (gaint) و بد شکل ظاهر شوند.
یافته های معاینه فیزیکی
ªضایعاتی مجزا، مختصری ناف دار، همرنگ پوست، گنبدی شکل و با سایز 5-2mm  دیده می شوند. نواحی پوبیک و ژنیتالیا شایعترین نواحی درگیر در بالغین هستند. خیلی اوقات ضایعات بصورت گروهی دیده میشوند و منطقه وسیعی را پوشش میدهند.ª التهاب، اریتم و پوسته ریزی در محیط یک یا تعدادی از ضایعات ممکن ست دیده شود. این ممکن است بعلت التهاب ناشی از خاراندن ایجاد شده باشد و یا یک واکنش افزایش حساسیتی باشد. ªتروما ممکن است ظاهر مشخص برخی ضایعات را مخدوش کند.ª پاپولها اغلب بوسیله موهای پوبیک استتار میشوند. اغلب بیماران فقط چند ضایعه محدود دارند که براحتی ممکن است از نظر مخفی بمانند. تمرکز معاینه باید بر موهای پوبیک، نواحی ژنیتالیا ، آنال ،رانها و تنه باشد. ضایعات در هر جای بدن بجز کف دست و کف پا ممکن است دیده شوند. ªضایعات مولوسکوم کونتاژیوزوم اغلب با وارت اشتباه میشوند.
درمان
ªضایعات مولوسکوم کونتاژیوزوم تناسلی باید بمنظور پیشگیری از انتقال از راه جنسی تحت درمان قرار بگیرند.ª ضایعات جدید کوچکتر از آن هستند که در معاینه اول مشخص شوند و ممکن است بعد از درمان ظاهر شده و نیازمند توجه در ویزیت های آتی باشند. ªپاپول های کوچک را میتوان بسرعت با کمک کورت با یا بدون بیحسی موضعی برداشت. ªکرایوسرجری با نیتروژن مایع درمان انتخابی بیمارانی است که اعتراضی به درد ندارند و قدرت تحمل درد را دارند. رویکرد محافظه کارانه لازم است زیرا فریز کردن بیش از اندازه ایجاد هایپر یا هایپو پیگمانتاسیون میکند. ªبا کمک انتهای چوبی سواپ پنبه ای یک قطره کوچک کانتاریدین 0.7% (Cantharone ) رابر روی سطح ضایعه قرار دهید، از تماس آن با پوست سالم پرهیز کنید.6-4 ساعت بعد از روی پوست شسته شود. ضایعات دچار تاول شده و بدون برجای گذاشتن اسکار بهبود می یابند. گهگاه مکن است ضایعات جدید در همان محلی که بدنبال مصرف کانتاریدین دچار تاول شده بود ایجاد شوند. هایپر یا هایپو پیگمانتاسیون محتمل است. ªاستعمال کرم Imiquimod(Aldara) 5% بصورت 3 بار در هفته شبها برای 3-2 ماه میتواند سودمند باشد. این کرم خصوصاً برای مولوسکوم صورت اطفال _که کاربرد روشهای اسکار دهنده کنترااندیکه است _ سودمند است.